Tôi sẽ được hưởng chế độ phúc lợi gì khi làm việc tại CTCI Việt Nam?

Tôi sẽ được hưởng chế độ phúc lợi gì khi làm việc tại CTCI Việt Nam?

Ngoài chế độ lương, thưởng và trợ cấp thỏa đáng, CTCI Việt Nam cũng rất quan tâm đến nhân viên thông qua chính sách phúc lợi. Vui lòng xem chi tiết về chính sách này trong chuyên mục Chính sách nhân sự.

Share this post